اسلایدر

دانلود فایل صوتی حقوق

فایل صوتی تدریس قانون ایین دادرسی کیفری جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 29 اردیبهشت 1393-11:04 ق.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود نکات مجازات های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 3 شهریور 1393-06:49 ب.ظ

دریافت نکات مجازات های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود نکات جزای اختصاصی یک بر اساس قانون مجازات جدید

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 3 شهریور 1393-04:32 ب.ظ

jaza ekhtesasi 1 -NOKAT
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعویق صدور حکم

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 3 شهریور 1393-04:20 ب.ظ

تعویق صدور حکم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون خوانی معاملات به اعتبار تاجر بودن

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 31 مرداد 1393-06:45 ب.ظ

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود

كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها

كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید

كلیه معاملات شركتهای تجارتی

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود

كلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید

WWW.VOICELAW.IR
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون خوانی - معاملات تجاری

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 31 مرداد 1393-06:43 ب.ظ

 

معاملات تجارتی

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد

هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد

تصدی به عملیات حراجی

تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

هر قسم عملیات صرافی و بانكی

معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر

عملیات بیمه بحری و غیر بحری

كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها

WWW.VOICELAW.IR

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون خوانی - تاسیس وثبت شركتهای سهامی خاص

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 31 مرداد 1393-06:41 ب.ظ

برای تاسیس وثبت شركتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیربه مرجع ثبت شركتهاكافی خواهدبود.
1 - اساسنامه شركت كه بایدبه امضاءكلیه سهامداران رسیده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكلیه سهام وگواهینامه بانكی حاكی ازتادیه قسمت نقدی آن كه نبایدكمترازسی وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بایدبه امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتی كه سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.
5 - ذكرنام روزنامه كثیرالانتشاركه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سایرقیودوشرایطی كه دراین قانون برای تشكیل وثبت شركتهای سهامی عام مقرراست درمورد شركتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.

منبع : وبسایت صوت حقوق
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون خوانی - تبدیل سهام

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 31 مرداد 1393-06:40 ب.ظ

تبدیل سهام
ماده 43 - هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شركت رابه سهام بانام ویاآنكه سهام بانام رابه سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیرعمل كند.
ماده 44 - درموردتبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوطه به شركت درآن نشرمی گرددسه نوبت هریك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتی كه كمترازشش ماه ازتاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبدیل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهی تصریح سهام خودكه پس ازانقضای مهلت مزبوركلیه سهام بی نام شركت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45 - سهام بی نامی كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44برای تبدیل به سهام بانام به مركز شركت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتی كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق حراج فروخته خواهدشد.آگهی حراج حداكثرتایكماه پس ازانقضای مهلت شش ماه مذكورفقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداكثریك ماه خواهد بود.درصورتی كه درتاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهدشد.
ماده 46 - ازحاصل فروش سهامی كه برطبق ماده 45فروخته می شودبدوا هزینه های مترتبه ازقبیل هزینه آگهی حراج یاحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكی بهره دارسپرده می شود ، درصورتی كه ظرف ده سال ازتاریخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبایدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره - درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام كه به شركت مراجعه می كنندبه ترتیب مراجعه به شركت اختیارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامی كه فروخته شده به نسبت سهام بی نام كه دردست دارندوجه نقددریافت كنندویاآنكه برابر تعدادسهام بی نام خودسهام بانام تحصیل نمایندواین ترتیب تاوقتی كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شركت قرارداردرعایت خواهدشد.
ماده 47 - برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یك نوبت درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گردد منتشرومهلتی كه نبایدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده می شودتابرای تبدیل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضای مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمركز شركت نگاهداری خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بی نام به آنهاداده شود.
ماده 48 - پس ازتبدیل كلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس ازگذشتن هریك ازمهلت های مذكوردر مواد 44و47 شركت بایدمرجع ثبت شركت هاراازتبدیل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49 - دارندگان سهامی كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام رانخواهند داشت.
ماده 50 - درموردتعویض گواهی نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام یابی نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

منبع : وبسایت صوت حقوق
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قانون حوانی وظایف بازرسان

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 31 مرداد 1393-06:39 ب.ظ

بازرسان
ماده 144 - مجمع عمومی عادی درهرسال یك یاچند بازرس انتخاب می كند تابرطبق قانون به وظایف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی درهرموقع می تواند بازرس یا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشین آنهارانیزانتخاب نماید.
تبصره - درحوزه هائی كه وزارت اقتصاداعلام می كندوظایف بازرسی شركتهارادر شركتهای سهامی عام اشخاصی می توانندایفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمی بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست واحراز صلاحیت بازرسی در شركتهای سهامی عام ودرج نام اشخاص صلاحیتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می باشدكه به پیشنهادوزارت اقتصادوتصویب كمیسیونهای اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهدبود.
ماده 145 - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركتهای سهامی خاص طبق ماده 20این قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 - مجمع عمومی عادی بایدیك یاچند بازرس علی البدل نیز انتخاب كندتادرصورت معذوریت یافوت یااستعفاءیاسلب شرایط یاعدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147 - اشخاص زیرنمی توانندبه سمت بازرسی شركت سهامی انتخاب شوند -
1 - اشخاص مذكوردر ماده 111این قانون.
2 - مدیران ومدیرعامل شركت.
3 - اقرباءسببی ونسبی مدیران ومدیرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم.
4 - هركس كه خودیاهمسرش زاشخاص مذكوردربند2موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده 148 - بازرس یا بازرسان علاوه بروظایفی كه درسایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستی صورت دارائی وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زیان ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنندوهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی كه مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بایداطمینان حاصل نمایندكه حقوق صاحبان سهام درحدودی كه قانون و اساسنامه شركت تعیین كرده است بطوریكسان رعایت شده باشدودرصورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 - بازرس یا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند.گزارش بازرسان بایدلااقل ده روزقبل ازتشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره - درصورتی كه شركت بازرسان متعددداشته هریك می توانندبه تنهائی وظایف خودراانجام دهدلیكن كلیه بازرسان بایدگزارش واحدی تهیه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربین بازرسان موارداختلاف باذكردلیل در گزارش قیدخواهدشد.
ماده 151 - بازرس یا بازرسان بایدهرگونه تخلف یاتقصیری درامور شركت ازناحیه مدیران ومدیرعامل مشاهده كنندبه اولین مجمع عمومی اطلاع دهندودرصورتی كه ضمن انجام ماموریت خودازوقوع جرمی مطلع شوندبایدبه مرجع قضائی صلاحیتداراعلام نموده ونیزجریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152 - درصورتی كه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یابر اساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده 147این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اندصورت دارائی وترازنامه وحساب سود و زیان شركت راموردتصویب قراردهداین تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 - درصورتی كه مجمع بازرس معین نكرده باشدیایك یاچندنفراز بازرسان بعللی نتواندگزارش بدهندیاازدادن گزارش امتناع كنندرئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع بازرس یا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظایف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان دراین مورد غیرقابل شكایت است.
ماده 154 - بازرس یا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه درانجام وظایف خودمرتكب می شوندطبق قواعدعمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 - تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده 156 - بازرس نمی توانددرمعاملاتی كه با شركت یابه حساب شركت انجام می گیردبطورمستقیم یاغیرمستقیم ذینفع شود.

منبع : وبسایت صوت حقوق

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نکات مواد قانونی اوراق قرضه

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 31 مرداد 1393-06:38 ب.ظ

اوراق قرضه
ماده 51 - شركت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشركند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست كه معرف مبلغی وام است بابهره معین كه تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب می شوند.
ماده 54 - پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممكن نیست مگروقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین كند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شركت اجازه دهدكه طی مدتی كه ازدوسال تجاوزنكندیك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده 57 - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شركت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره - قبل ازانجام تشریفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58 - اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنكات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد -
1 - نام شركت.
2 - موضوع شركت.
3 - شماره وتاریخ ثبت شركت.
4 - مركزاصلی شركت.
5 - مدت شركت.
6 - مبلغ سرمایه شركت وتصریح به اینكه كلیه آن پرداخت شده است.
7 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی كه احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی كه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبدیل به سهم نشده است.
8 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین كرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذكور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای كه به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذكرسایرحقوقی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
11 - اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شركت یاقابل تبدیل به سهام شركت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شركت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن كه تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59 - پس ازانتشارآگهی مذكوردر ماده 57 شركت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی كه آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گردد آگهی كند.
ماده 60 - ورقه قرضه بایدشامل نكات زیربوده وبهمان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود -
1 - نام شركت.
2 - شماره وتاریخ ثبت شركت.
3 - مركزاصلی شركت.
4 - مبلغ سرمایه شركت.
5 - مدت شركت.
6 - مبلغ اسمی وشماره ترتیب وتاریخ صدورورقه قرضه.
7 - تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه (اگرقابل بازخریدباشد).
8 - تضمیناتی كه احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است.
9 - درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه باسهام شرایط وترتیباتی كه بایدبرای تعویض رعایت شودباذكرنام اشخاص یاموسساتی كه تعهدتعویض اوراق قرضه راكرده اند.
10 - درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرایط این تبدیل.
ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعویض باسهام شركت باشددر اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب كند.
ماده 62 - افزایش سرمایه مذكوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یك یاچندبانك ویاموسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشدو قراردادی كه درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن وتعهدپذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شركت واینگونه پذیره نویسان منعقدشده است نیزبایدبه تصویب مجمع عمومی مذكوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره - شورای پول واعتبارشرایط بانكهاوموسسات مالی راكه می تواندافزایش سرمایه شركتهاراپذیره نویسی كنندتعیین خواهدنمود.
ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شركت درخریدسهام قابل تعویض بااوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهدبود.
ماده 64 - شرایط وترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم بایددرورقه قرضه قیدشود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل ورضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسیدورقه می تواندتحت شرایط وبه ترتیبی كه درورقه قیدشده است آن راباسهم شركت تعویض كند.
ماده 65 - ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذكوردر ماده 61تاانقضای موعدیا مواعداوراق قرضه شركت نمی توانداوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشركندیاسرمایه خودرامستهلك سازدیاآنراازطریق بازخریدسهام كاهش دهدیااقدام به تقسیم اندوخته كندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.كاهش سرمایه شركت درنتیجه زیانهای وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویاتقلیل عده سهام بشودشامل سهامی نیزكه دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خوددریافت میدارندمی گرددوچنین تلقی می شودكه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66 - ازتاریخ تصمیم مجمع مذكوردر ماده 61تاانقضای موعدیامواعد اوراق قرضه صدورسهام جدیددرنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطوركلی دادن سهام ویاتخصیص یاپرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی ازقبیل جایزه یامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعویض می كنندبه نسبت سهامی كه درنتیجه معاوضه مالك می شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بایدتدابیر لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعویض می كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذكور رااستیفانمایند.
ماده 67 - سهامی كه جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودبانام بوده وتاانقضای موعدیامواعداوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره نویسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بااوراق مذكورمی باشدونزد شركت نگاهداری خواهدشداینگونه سهام تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اینگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتی كه تعویض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 - سهامی كه جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودمادام كه این تعویض بعمل نیامده است تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهدبود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبدیل به سهام شركت باشددراین صورت مجمع عمومی فوق العاده ای كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامی دهدشرایط ومهلتی كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبدیل كنندتعیین واجازه افزایش سرمایه رابه هیئت مدیره خواهدداد.
ماده 70 - درمورد ماده 69هیئت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومی مذكوره درهمان ماده درپایان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شركتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصمیم نمایدو همچنین مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیزبایدرعایت شود.

منبع : وبسایت صوت حقوق
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت۱۳۹۳ در کانون وکلا مرکز

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:چهارشنبه 29 مرداد 1393-01:21 ب.ظ

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت سال ۱۳۹۳ کانون وکلای دادگستری مرکز

روز دوشنبه ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۳ جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور علی نجفی توانا رئیس کانون مرکز، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمد موحدی آزاد رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

در این جلسه پس از تبادل نظر در خصوص مباحث مختلفی از جمله عدالت قضایی و مشکلات پیش روی وکلا و کانون های وکلا، درباره ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت برای سال ۱۳۹۳ اتخاذ تصمیم شد و بر این اساس تعداد یک هزار نفر سهمیه برای کانون وکلای مرکز شامل استان‌های تهران، یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تعیین شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجازات حبس برای پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:شنبه 25 مرداد 1393-08:29 ب.ظ

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت که به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان برای پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات حبس تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد ضمن تبریک این روز، یاد و خاطره شهدای خبرنگار از جمله شهید صارمی و خبرنگارانی که در غزه به شهادت رسیده‌اند را گرامی داشت.

وی با اشاره به آغاز فیلمبرداری سریال کپی برابر اصل در کانون سردفتران و دفتریاران از یک ماه پیش، گفت: هدف این سریال ترویج و اشاعه استفاده از سند رسمی در جامعه است و خوشبختانه امروز نیز عوامل فیلم در کانون سردفتران و دفتریاران حضور دارند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: کارگردان این فیلم آقای دری است که خودشان نیز عضو جامعه سردفتری هستند.

دشتی‌اردکانی گفت: از آغاز سال ۹۳ تا ۳۱ تیر ماه، ۴ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۵۴۸ سند رسمی ثبت شده است.

وی افزود: استعلام‌ها پیش از این از طریق فیزیکی انجام می‌شد ولی با اجرای طرح ثبت آنی یک میلیون و ۸ هزار و ۷۷۷ استعلام به صورت الکترونیکی انجام شده است و اگر برای هر استعلام سه سفر درون شهری حذف شده باشد می‌بینیم که چه کمک بزرگی انجام شده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تعرفه ثبت اسناد به صورت یکسان در دفترخانه‌ها نصب شده است و در صورتی که تخلفی گزارش شود حتما پیگیری می‌شود.

دشتی اردکانی ادامه داد: طبق قانون هر چهار سال یک بار تعرفه ثبت تغییر می‌کند و اگرچه در دولت تدبیر تورم کنترل شده، اما تعرفه کنونی با واقعیت فاصله زیادی دارد ولی به هر حال طبق قانون ما تا سال ۹۴ هیچگونه افزایش تعرفه‌ای نداریم.

وی درباره تخلفات دفاتر اسناد گفت: در چهار ماهه اول سال ۹۳، ۲۶۰ مورد بازرسی انجام شده و از این تعداد ۲۰ مورد تخلف وجود داشته باشد و متخلفین به دادگاه انتظامی سردفتران معرفی شده‌اند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما سعی می‌کنیم که خودمان نظارت داشته باشیم و بازرسی کانون بسیار فعال است، کما اینکه در چند مورد از سازمان ثبت خواسته‌ایم که افراد متخلف سلب صلاحیت شوند.

دشتی اردکانی با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال ۱۱۸ مورد شکایت از دفاتر اسناد گزارش شده است، گفت: ما به تمام این موارد پاسخ داده‌ایم و اگر شکایت دیگری هم انجام شود ظرف یک هفته نتیجه آن را به مردم اعلام می‌کنیم.

وی درباره اختلاف راهور با کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته مردم برای تعویض پلاک به راهنمایی و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند و محاکم نیز سند رسمی را ملاک قرار می‌دهند. اختلافی هم که در این زمینه وجود دارد ناشی از برداشت از قانون بود که مجلس تکلیف را مشخص کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان، گفت: خوشبختانه این آیین‌نامه ابلاغ شد تا قانون پیش فروش ساختمان قابلیت اجرا داشته باشد. طبق این قانون برای پیش فروش ساختمان مردم حتما باید سند رسمی تنظیم کنند و برای کسانی که به صورت عادی مبادرت به تنظیم سند کنند مجازات حبس پیش‌بینی شده است.

دشتی اردکانی گفت: به موجب ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس از ۹۱ یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی درباره آمار ثبت گواهی امضای الکترونیک گفت: از ابتدای راه‌اندازی گواهی امضای الکترونیکی در کل کشور تاکنون ۱۷۶ هزار و ۴۸۸ گواهی امضای الکترونیکی به ثبت رسیده است. همچنین ۳۶ هزار و ۱۳۱ گواهی امضای الکترونیکی از ابتدای سال تاکنون در کشور ثبت شده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در سال ۹۲، ۹۱ هزار و ۴۰۴ گواهی امضای الکترونیکی در کشور ثبت شده است که از این رقم ۷۴ هزار گواهی امضا مربوط به شهر تهران بوده است.

دشتی اردکانی افزود: تعداد گواهی امضای الکترونیکی در شهر تهران از ابتدای ۹۳ تاکنون ۱۳ هزار و ۵۳۷ عدد بوده است.

به گزارش ایسنا، محمد عظیمیان رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشست درباره موضوع دریافت کد رهگیری برای معاملات ملکی و خودرو، گفت: در سال‌های گذشته طبق آیین‌نامه دولتی که خلاف قانون تصویب شد مقرر گردید که برای انجام معاملات یک کد رهگیری توسط مشاورین املاک داده شود، در حالیکه این کار از سال ۱۳۱۰ در دفاتر املاک سازمان ثبت انجام می‌شد و لذا یک کار موازی صورت گرفت.

وی افزود: در خصوص خودرو نیز این کار انجام شد ولی با راه‌اندازی سامانه ثبت آنی هر آماری نسبت به هر نوع سندی به صورت آنلاین در دست است و نیازی به این کد رهگیری وجود ندارد.

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پیش‌بینی مجازات حبس برای تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان تاکید کرد و گفت که این مجازات برای طرفین قرارداد پیش‌بینی شده است و مشاوران املاک متخلف نیز به لغو پروانه و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

به گزارش ایسنا، پس از پایان این نشست خبری، خبرنگاران در محل فیلمبرداری سریال کپی برابر اصل حضور پیدا کردند.

منبع : اسکودا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:شنبه 25 مرداد 1393-08:25 ب.ظ

اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد.

محمد علی اسفنانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این مطلب گفت: آیین دادرسی کیفری باید پس از شش ماه از به تصویب رسیدن آن مورد اجرا قرار گیرد اما رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی خواستار این شدند که این قانون از اول تیرماه سال ۹۴ به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: دلیل رئیس قوه قضائیه اولاً این بود که در اجرائی شدن این قانون در حال حاضر اشکالاتی وجود دارد و به دلیل اینکه سیستم قوه قضائیه باید برای اجرا تغییر کند نیاز به امکانات بیشتری است که کمبود قاضی از جمله مشکلات موجود در قوه قضائیه است.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد:‌ به این دلایل بنا شد اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری تا آمادگی قوه قضائیه به تعویق بیفتد.

منیع :اسکودا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دریافت word تغییرات ایین دادرسی گیفری جدید 92 به صورت هایلایت

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:یکشنبه 19 مرداد 1393-01:33 ب.ظ

دریافت تغییرات ایین دادرسی گیفری جدید  92 به صورت هایلایت
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بزهدیده

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:جمعه 17 مرداد 1393-04:10 ب.ظ

بزهدیده

شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

نویسنده : علیرضا باقری

WWW.VOICELAW.IR
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نمودار دیه سقط جنین

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:پنجشنبه 16 مرداد 1393-11:28 ب.ظ

دیه سقط جنین

الف- نطفهای كه در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه كامل

ب- علقه كه در آن جنین بهصورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه كامل

پ- مضغه كه در آن جنین بهصورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه كامل

ت- عظام كه در آن جنین بهصورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه كامل

ث- جنینی كه گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یكدهم دیه كامل

ج- دیه جنینی كه روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم دیه كامل

هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوهبر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد كه باشد پرداخت می‌شود.

هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای كه باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتكب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره - هرگاه جنینی كه بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

 

هرگاه چند جنین در یك رحم باشند سقط هریك از آنها، دیه جداگانه دارد.

دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای كه استخوان‌بندی آن كامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود كه به تشخیص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمهای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

نویسنده: علیرضا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

download جزای اختصای یک جناب اقای دکتر ساکی منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392جزای اختصای یک جناب اقای دکتر ساکی منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:شنبه 4 مرداد 1393-12:49 ق.ظ

دریافت جزوه جزای اختصای یک جناب اقای دکتر ساکی منطبق بر قانون مجازات اسلامی 1392
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود جزوه جزای اختصاصی 2

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:شنبه 4 مرداد 1393-12:46 ق.ظ

دانلود جزوه جزای اختصاصی 2 خانم دکتر اقایی نیا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرم وکالت به زوجه برای طلاق در دفاتر اسناد رسمی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 16 تیر 1393-10:28 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فرم اقرار نامه بخشش مهریه و نفقه در دفاتر اسناد رسمی

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 16 تیر 1393-10:25 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دریافت a.d.m 3 cd 1

نویسنده :علیرضا باقری
تاریخ:دوشنبه 16 تیر 1393-03:32 ب.ظ

a.d.m 3 cd 1a.d.m 3 cd 1

a.d.m 3 cd 1

a.d.m 3 cd 1

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :10
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...