دانلود فایل صوتی حقوق - زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 98

امروز:

جزئیات آزمون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را می‌تواتید در این آگهی مشاهده نمائید.

Markazvokala-azmoon98

الف( مدارک الزم جهت ثبت نام در آزمون وكالت

داوطلبـــان محترم الزم اســـت تصویر اســـکن شـــده مـــدارک زیـــر را در هنگام ثبت نـــام در ســـامانه بارگذاری
نما یند .
1 )یـــک قطعـــه عکـــس 4*3 بـــا زمینـــه روشـــن و رعایـــت شـــئونات اســـامی بـــا حجـــم حدا کثـــر 150
کیلو با یـــت .
2 )تمام صفحات شناسنامه
3 )کارت ملی
4 )گواهـــی فراغـــت از تحصیـــل یـــا گواهی اشـــتغال به تحصیـــل در مقطع کارشناســـی یا باالتر رشـــته
حقـــوق )گرایشهـــای مختلـــف حقوق و فقـــه و مبانی حقـــوق اســـامی( از دانشـــكدههای معتبر
داخلـــی یـــا خارجـــی )در حالـــت اخیر، بـــه شـــرط ارزیابی رســـمی(
5 )مـــدرک نشـــان دهنده وضعیت نظـــام وظیفه برای آقایـــان )کارت پایـــان خدمت،گواهی معافیت
دائـــم یا موقت( و در خصوص افرادی که در حال ســـپری کردن خدمت وظیفه عمومی هســـتند
یـــا در مهلـــت قانونـــی اعزام بـــه خدمت پس از اتمـــام معافیت تحصیلی هســـتند، مـــدارک مثبت
این وضعیت باید ارســـال شـــود.
6 )پروانـــه وکالـــت ویـــژه دارنـــدگان پروانـــه وکالت که بـــرای تغییـــر حوزه قضایـــی خدمـــت در آزمون
شرکت میکنند.
تبصـــره 1 :داوطلبانـــی کـــه موفـــق به کســـب حد نصاب نمـــره و رتبـــه در آزمون میشـــوند برای اخـــذ پروانه
وکالـــت باید شـــرایط مقرر در مـــاده 5 آئین نامه اجرایی مرکز و ســـایر قوانین و مقررات حا کـــم بر اخذ پروانه
وکالـــت و مفـــاد آنهـــا را دارا باشـــند، آ گاهـــی از ایـــن شـــرایط و مقـــررات هنـــگام ثبت نـــام در آزمون بـــر عهده
داوطلبـــان اســـت و مســـئولیت عدم احراز شـــرایط در قوانیـــن مذکور متوجه ایشـــان خواهد بـــود، قبولی در
هـــر یـــک از مراحل آزمون یـــا مصاحبه علمی و شـــخصیتی برای شـــرکت کنندگانی که شـــرایط ذکر شـــده در
قوانیـــن و آییـــن نامه هـــای مربوطه را نداشـــته باشـــند هیچگونه حقی ایجـــاد نمیکند.
تبصره 2 :داوطلبان هنگام ثبت نام نباید مشمول شرایط غیبت از خدمت وظیفه عمومی باشند.
ب( نحوه ثبت نام:
1 )داوطلبان آزمون وكالت بایـــد از تاریخ 1/8/98 تا 8/8/98به وب ســـایت ir.Judiciarybar.www
مراجعه و ضمن مطالعه دقیق آ گهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
2 )متقاضیـــان در هنـــگام ثبت نام الزم اســـت با اســـتفاده از کارتهای بانکی عضو شـــتاب نســـبت
بـــه پرداخـــت هزینـــه ثبـــت نـــام اقـــدام نمایند.
ً محل شـــرکت در آزمـــون را انتخـــاب میکننـــد و انتخاب
3 )متقاضیـــان در هنـــگام ثبـــت نـــام، صرفـــا
حـــوزه قضایـــی محل خدمـــت پس از اعالم اولیـــه نتیجه آزمون توســـط داوطلبـــان انجام خواهد
شـــد. نحـــوه انتخاب حوزه قضایـــی و ضوابط حا کـــم بر آن همزمان بـــا اعالم نتایـــج اولیه، اطالع
رســـانی خواهد شـــد.
ج( زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه:
آزمون در تاریخ 29/9/1398 ســـاعت 9 صبح در حوزههای آزمون سراســـر کشـــور برگزار خواهد شـــد، کارت
ورود بـــه جلســـه از تاریخ 15/9/1398 از طریق ســـایت مرکز در اختیار متقاضیـــان قرار خواهد گرفت.
د( مواد و منابع امتحانی:
سؤاالت آزمون از قوانین و مقررات زیر و آرای وحدت رویه مرتبط با آنها در موضوعات ذکر شده خواهد بود:
آیین دادرسی مدنی
• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 با
اصالحات بعدی
• قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصالحات بعدی
• قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394
• قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
• قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
• قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397
• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
آیین دادرسی کیفری
• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
• آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398
• آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 13۹۷
• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390
حقوق تجارت
• قانون تجارت مصوب سال 1311
• الیحه قانونی اصالح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
• قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال 1370 با اصالحات بعدی
• قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال 1387 با اصالحات بعدی
• قانون صدور چک مصوب سال 1397
• قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
• قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392
• قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۷۵ با اصالحات بعدی )بخش تعزیرات(
• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری مصوب سال 1367
• قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
• قانون مبارزه باپولشویی مصوب سال 1386 با اصالحات بعدی
• قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصالحات بعدی
فقه )منبع تحریر الوسیله(
• کتاب الوکاله
• کتاب القضاء
• کتاب الشهادات
• کتاب االقرار
• کتاب االیمان
حقوق ثبت
• قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1310 با اصالحات بعدی
• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 1387
حقوق مدنی
• قانون مدنی مصوب سال 1307
• قانون امور حسبی مصوب سال 1319 با اصالحات بعدی
• قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13۵۶
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 13۷۶
• قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 با اصالحات بعدی
• قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
• قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵(به جهت آشنایی با قوانین بیمه و بحث های مربوط به
مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی(
• قانون حمایت خانواده مصوب سال 13۹۱
• آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال 1387
هـ( تذکرات مهم:
ً بـــرای شـــرکت در آزمون کتبـــی دریافت میشـــود و بـــه هیچ وجه مســـترد
1 )وجـــه پرداختـــی صرفـــا
نخواهـــد شـــد، پرداخـــت هزینـــه شـــرکت در ســـایر مراحـــل ارزیابـــی نیـــز بـــر عهـــده داوطلبـــان اســـت.
2 )۳۰ درصـــد از ظرفیـــت پذیـــرش هـــر حـــوزه قضائـــی بهایثارگـــران مذکـــور در مـــاده ۵۹ مکـــرر قانون
جامـــع خدمات رســـانی به ایثارگران، کـــه حداقل۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شـــده را کســـب
نمودهانـــد اختصـــاص مییابـــد. اســـتفاده از ایـــن ســـهمیه مانـــع از پذیـــرش ایثارگرانی کـــه نمره
قبولـــی ســـهمیه آزاد را کســـب نمودهانـــد نمیباشـــد.
تعریـــف ایثارگـــر بـــر مبنای قانـــون مذکـــور : فرزندان و همســـران شـــهدا، جانبـــازان بـــا حداقل ده
درصد )10 ،)%آزادگان با داشـــتن حداقل ســـهماه ســـابقه اســـارت و رزمندگان با داشـــتن حداقل
شـــشماه حضـــور در جبهـــه و همســـر و فرزنـــدان جانبـــازان بیســـت و پنـــج درصـــد)25 )%و باالتر
و فرزنـــدان و همســـران آزادگان و فرزنـــدان رزمنـــدگان دارای حداقـــل دوازده مـــاه ســـابقه حضور
داوطلبانـــه در جبهه.
3 )مشـــمولین بند 2 ضروری اســـت گواهی مربوطه را از مراجع ذیصالح حسب مورد )بنیاد جانبازان
انقالب اســـامی اســـتان، ســـتاد رســـیدگی به امور آزادگان، بنیاد شـــهید انقالب اســـامی، واحد
بســـیج ســـپاه پاســـداران انقالب اســـامی، امور جهادگران وزارت جهادكشـــاورزی، امور ایثارگران
ســـتادکل ارتـــش ج.ا.ا( تا قبل از برگـــزاری آزمون اخذ نمـــوده و در زمان ثبت نـــام آزمون در محل
مربوطـــه، کـــد ایثارگری خـــود را در ج نماینـــد. در غیـــر اینصورت ایـــن مرکز هیچگونه مســـئولیتی
جهت اعمال ســـهمیه ایشـــان نخواهد داشـــت.
4 )همـــه قوانیـــن و مقررات داخلـــی مرکز برای تمام داوطلبین و پذیرفته شـــدگان الزم االتباع اســـت
و تغییـــرات آتی در قوانین و مقررات به منزله ســـلب حق مکتســـبه نبوده و رعایـــت آنها نیز الزامی
خواهـــد بود.
5 )پذیـــرش نهایـــی منوط بـــه اخذ حد نصاب نمـــره علمی و وجـــود ظرفیت در حـــوزه قضایی مورد
تقاضـــا میباشـــد.
6 )چنانچـــه در هـــر مرحلـــه از آزمـــون تا صـــدور پروانه و بعـــد از آن خـــاف اظهارات و مدارك ارســـالی
از ســـوی داوطلبـــان ثابـــت گـــردد از فهرســـت داوطلبان یـــا پذیرفته شـــدگان حـــذف و در صورت
ً صـــدور پروانـــه نیـــز، پروانـــه آنـــان باطل خواهد شـــد.
7 )از پذیرفتـــه شـــدگان در آزمـــون كتبی، مصاحبه علمی-شـــخصیتی بـــه عمل خواهد آمـــد و صرفا
پـــس از بررســـی صحت مـــدارك، دارا بودن شـــرایط قانونی و طـــی مراحل مصاحبـــه و گزینش، به
مرحلـــه کارآمـــوزی راه خواهنـــد یافت.
8 )بـــه متقاضیان اخـــذ پروانه وکالت پس از پذیـــرش در آزمون، مصاحبه علمی-شـــخصیتی و احراز
صالحیـــت، پروانـــه کارآمـــوزی اعطاء میگردد و موظفند بـــه مدت ۱۸ ماه عالوه بـــر انجام تکالیف
آموزشـــی، تحـــت نظر وکیل سرپرســـت مطابق بـــا قوانین و مقـــررات حا کم به کارآمـــوزی و وکالت
در برخـــی دعـــاوی بپردازنـــد، کارآمـــوزان پـــس از طـــی موفقیتآمیـــز دوره کارآمـــوزی و قبولـــی در
ارزیابیهـــای حیـــن و پایـــان ایـــن دوره موفق بـــه کســـب پروانه وکالـــت پایه یک میشـــوند.
9 )تأخیر بیش از یک سال در هر یک از مراحل قبولی را کان لم یکن خواهد کرد.

1+
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic