تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - چنانچه دادخواست ناقص باشد مهلت رفع نقص پس از ابلاع اخطاریه مدیر دفتر برای خواهان مقیم ایران 10 روز و برای خواهان مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد.

امروز:

چنانچه دادخواست ناقص باشد مهلت رفع نقص پس از ابلاع اخطاریه مدیر دفتر برای خواهان مقیم ایران 10 روز و برای خواهان مقیم خارج از کشور 2 ماه می باشد.