اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق - قرار قبولی اعده دادرسی چه تاثیری در اجرای حکم دارد ؟

امروز:

قرار قبولی اعده دادرسی چه تاثیری در اجرای حکم دارد ؟
چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف می شودلیکن اگر محکوم به مالی باشد توقیف ان بستگی دارد به اینکه امکان اخذ تایمن و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد ثانیا محکوم له تامین نماسب دهد در غیر اینصورت اجرای حکم ادامه می یابد