تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - در صورتی که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به ان دسترسی نباشد قیمت ان چگونه تعیین و از اموال محکوم علیه وصل می شود ؟

امروز:

در صورتی که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به ان دسترسی نباشد قیمت ان چگونه تعیین و از اموال محکوم علیه وصل می شود ؟
قیمت ان به ترضی دو طرف در دایره اجرا تعیین شود یا به بهای خواسته مندرج در دادخواست که توسط خواهان مشخص و تا جلسه اول دادرسی مورد اعتراض خوانده واقع نشده قیمت مال مزبور است