تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - ادعای بمب گذاری در هواپیما و وسایل نقلیه عمومی

امروز:

 ماده 511  ـ هركس به قصد برهم زدن اَمنیّت كشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، كشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید كه وسائل مزبور بمب گذاری شده است علاو ه برجبران خسارات و ارده به دو لت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می گردد.