تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - معاونت در سرقت حدی

امروز:

معاو ن در سرقت موضوع ماده (198) این قانون به یك سال تا سه سال حبس محكوم می شود.