تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - کاهش اختیاری سرمایه

امروز:

هیات مدیره پیشنهاد کاهش سرمایه را مطرح می کند و بازرسان هم گزارش خود را به مجمع ارائه می کنند در این مورد هم مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیرنده به کاهش سرمایه است.
اجرای کاهش سرمایه هم با هیات مدیره است . اما نکته مهم اینکه قبل از کاهش سرمایه توسط هیات مدیره  هیات مدیره بایذ تصمیم مجمع را در خصوص کاهش سرمایه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت اگهی کند.