تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - دریافت 4 جزوه حقوق جزای اختصاصی منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392 شمسی

امروز:


جزوه جزای اختصاصی 1  بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

جزوه شماره 2 جزای اخصاصی 1 براساس قانون مجازات جدید قسمت اول


جزوه جزای اختصاصی 2 بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


جزوه جزای اختصاصی یک منطبق بر قانون جدید - مقطع کارشناسی ارشد