اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق - قرارداد عملیات خاكبرداری ، بارگیری ،و تخلیه خاك

امروز:

قرارداد عملیات خاكبرداری ، بارگیری ،و تخلیه خاك

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قرارداد عملیات خاكبرداری ، بارگیری ،و تخلیه خاك

 

فصل اول : كلیات

ماده 1: طرفین قرارداد

 

این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                    

به موجب معرفی نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از یك طرف و شركت / آقای                به شماره شناسنامه            ثبت      به مدیریت / نمایندگی                 كه طبق آگهی / نامه شماره                روزنامه رسمی رسماً معرفی گردیده به عنوان پیمانكار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای كلیه مفاد و شرایط آن می باشد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عملیات به شرحی كه در پیوست شماره (1) مندرج می باشد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ تحویل زمین              روز تقویمی ، می باشد و پیمانكار متعهد است كلیه عملیات موضوع قرارداد شامل تجهیز كارگاه و اجزای عملیات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندی مورد تائید كارفرما به شرح ذیل را انجام دهد :

1- مدت تهیه و تجهیز و تشكیل كارگاه            روز

2- مدت اجرای عملیات             روز كه پایان مدت تجهیز و تشكیل كارگاه شروع می شود .

3-

4-

5-

 

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ كل تقریبی / قطعی قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ریال و به حروف                       ریال كه بر اساس پیشنهادات پیمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پیوست شماره 2) كه جز لاینفك قرارداد است محاسبه شده است

 

ماده 5- نحوه پرداخت

1-5- كارفرما موافقت می نماید                             در مقابل ضمانت نامه بانكی معادل پیش پرداخت یا در مقابل اخذ                     سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت مبلغ                      ریال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پیش پرداخت به پیمانكار پرداخت نماید ، ضمانت نامه مذكور پس از پایان عملیات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پیش پرداخت در                         قسط و به میزان                  % از هر صورت حساب پیمانكار كسر می گردد ، به نحوی كه ضمن پرداخت آخرین صورت وضعیت كلیه مبلغ پیش پرداخت مستهلك گردد .

2-5- پیمانكار هر                    روز / ماه یكبار صورت وضعیت دقیق كارهای انجام شده را به طور مشخص و به تفكیك در سه نسخه تنظیم و مهر و امضاء نموده و به تائید                 كارفرما رسانیده و جهت دریافت مبالغ مربوطه به امور مالی كارفرما ارسال می نماید . امور مالی پس از رسیدگی به صورت حساب و تائید كارفرما ضمن كسر مبالغ زیر تتمه صورت حساب را حداكثر ظرف مدت 10 روز به پیمانكار یا نماینده قانونی او پرداخت می نماید .

الف : هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

ب: قسط پیش پرداخت به میزان                             % از هر پرداخت

ج : جرائم تاخیر احتمالی (به شرح ماده 24 قرارداد )

د: پنج درصد بابت ودیعه بیمه های اجتماعی كه پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانكار مسترد می گردد .

ه: 10% بابت كسور وجه الضمان كه 5% آن پس از تصویب صورت موقت و مابقی پس از تحویل قطعی در صورت انجام كامل تعهدات مسترد می گردد .

و : بهای مصالح و لوازم و تجهیزات و مواد و سوخت و روغن و                        تحویلی از طرف كارفرما به پیمانكار

3-5- پرداخت آخرین صورت حساب پیمانكار موكول به تحویل قطعی موضوع قرارداد به كارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت جلسه تحویل خواهد بود .

 

ماده 6- ساعات كار :

ساعات كار در مورد خاكبرداری و                      توسط نماینده كارفرما تعیین و به پیمانكار اعلام می شود و پیمانكار متعهد است ساعت شروع و خاتمه كار را رعایت نماید .

 

فصل دوم : تعهدات پیمانكار

 

ماده 7- ضمانت نامه انجام تعهدات

پیمانكار باید همزمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشیه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول كارفرما تهیه و تسلیم وی نماید .

ضمانت نامه مذكور باید پایان قرارداد معتبر و طبق درخواست كارفرما قابل تمدید باشد .

 

ماده 8- تامین ماشین های سنگین راه سازی :

پیمانكار متعهد است روزانه متناسب با حجم عملیات خاكبرداری ، بارگیری ، خاكریزی ،پخش ،ركلاژ و حمل و تخلیه ، ماشین های سنگین راه سازی را تامین نماید به نحوی كه هیچ گاه وقفه ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید .

تامین سوخت روغن لاستیك ، باطری سرویس و قطعات یدكی ماشین آلات جزاً و كلاً به عهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشین آلات پیمانكار ندارد .

تبصره : حفاظت از ماشین های راه سازی مستقر در كارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت .

 

ماده 9- كاركنان

1-9- پیمانكار متعهد است كلیه نیرو انسانی مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تامین نماید . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه كاری و هرگونه مزایای كاركنان تحت سرپرستی پیمانكار به عهده و مسئولیت پیمانكار است .

2-9- پیمانكار متعهد است هزینه های ناشی از قوانین كار و بیمه اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض كاركنان تحت سرپرستی خود را راساً پرداخت نماید .

3-9- پیمانكار متعهد است افرادی را به كار گمارند كه از هر لحاظ واجد صلاحیت اخلاقی شغلی و قانونی باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادی كارائی و تجربه كافی در كار خود ندارد و یا فاقد صلاحیت اخلاقی می باشند پیمانكار موظف است به دستور كارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد یا افراد واجد شرایط دیگری ره به كار گمارند .

4-9- پیمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئولیت داشته و كارفرما را در مقابل كلیه دعاوی احتمالی آنها اصالتاً و وكالتاً مبری خواهد نمود .

 

ماده 10- بیمه

پیمانكار متعهد است كلیه كاركنان ، كارگران وسایل و ماشین آلاتی كه جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنوانی به كار می گیرد در مقابل حوادث بیمه نموده و همچنین در مقابل خسارت وارده به كارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی كارگاه را به هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نماید .

و در حال مسئول جبران كلیه خسارت و زیان های وارده به تاسیسات و وسایل و ابراز و تجهیزات و به طور كلی هر یك از اموال منقول و یا غیر منقول كارفرما یا اشخاص ثالث كه توسط خود و یا كاركنان و كارگران وی وارد آید می باشد .

 

ماده 11- سرپرست عملیاتی پیمانكار

پیمانكار قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد شخص واجد شرایط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملیاتی كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفی خواهد نمود .

سرپرست مزبور باید شخصاً در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عملیات موضوع قرارداد تحت سرپرستی و نظارت او انجام گیرد . و در هر حال سرپرست مزبور باید در طول مدت قرارداد مورد تائید كارفرما باشد و این تائید از مسئولیت وی پیمانكار نمی كاهد .

 

ماده 12- منع قانونی

پیمانكار رسماً اعلام می نماید كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و دعاوی دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد .

پیمانكار تعهد می نماید كه منافع این پیمان را هیچ یك از اشخاص یا افرادی كه در قانون پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و یا آنان را به مشاركت قبول نكند .

 

ماده 13- حسن انجام كار

پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرا و انجام عملیات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فنی ، عمومی و خصوصی پیمان و دستورات كارفرما و نماینده كارفرما و                  طرح به عهده دارد .

نظارتی كه از طرف كارفرما یا نماینده كارفرما و یا              طرح یا كاركنان او در اجرای عملیات موضوع قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانكار نخواهد كاست .

 

ماده 14- مقررات ایمنی

پیمانكار متعهد است افراد تحت سرپرستی خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در كارگاه كارفرما فعالیت دارند و همچنین محیط كار از لحاظ ایمنی ، حفاظتی و كمك های اولیه مجهز و مقررات ایمنی كارفرما و وزارت كار و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اجرای عملیات موضوع قرارداد را رعایت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و یا سهل انگاری پیمانكار حوادثی برای كاركنان پیمانكار و یا اشخاص دیگر به وقوع بپیوندد پیمانكار راساً مسئول و جوابگوی خسارت در مقابل افراد ذینفع و مراجع قانونی خواهد بود و در هر حال كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در مورد زیان های جانی یا مالی ناشی از انجام موضوع قرارداد توسط پیمانكار یا كاركنان و كارگران وی به عهده نخواهد داشت .

 

ماده 15- حق واگذاری به غیر :

پیمانكار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غیر را ندارد و در صورتی كه عملیات موضوع قرارداد ایجاب نماید كه بعضی از كارها به اشخاص دیگر واگذار گردد پیمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاری خواهد نمود .

بدیهی است این واگذاری به هیچ وجه از مسئولیت و وظایف پیمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پیمانكار موظف است كارهای مورد واگذاری را به نحو احسن و به همان منوال كه در شرایط و مشخصات قرارداد ذكر گردیده به اتمام رساند .

 

فصل سوم : اختیارات كارفرما

ماده 16- نماینده كارفرما

كارفرما پس از امضاء قرارداد نماینده خود را كه .............طرح می باشد كتباً به پیمانكاری می نماید .

پیمانكار موظف است عملیات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و نقشه های پیوست و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه كارفرما یا .............طرح می دهد با بهترین روش و طبق زمان بندی مورد تائید كارفرما به وسیله افراد و ماشین آلات مورد قبول كارفرما اجراء نماید .

 

ماده 17- تحویل زمین :

1-17- پیمانكار متعهد می شود حداكثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاكبرداری واقع در ...............................حضور بهم رساند و زمین موضوع قرارداد را طی  صورت جلسه از مجری طرح تحویل گیرد .

تبصره : عدم اقدام پیمانكار نسبت به حضور در محل خاكبرداری و تحویل گیری زمین تا تاریخ فوق موجب افزایش مدت قرارداد نخواهد گردید و تاریخ مزبور ملاك شروع قرارداد خواهد بود .

2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های لازم برای انجام كار و تعویض روغن در محوطه زمین تحویلی از طرف پیمانكار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود .

3-17- پیمانكار متعهد است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه به كارفرما تحویل نماید .

4-17- پیمانكار حق ندارد تجهیزات و ماشین آلات و وسایلی را كه برای اجرای عملیات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز كارفرما و یا مجری طرح تا تحویل موقت و رسیدگی به حساب های مالی شركت و تائید كارفرما از محل پروژه خارج نماید .

 

ماده 18- اجازه عبور

كارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشین آلات پیمانكار در سطح شهر به منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد تشریك مساعی لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود .

 

ماده 19- تغییر مقادیر كار :

كارفرما می تواند حجم عملیات موضوع قرارداد را تحت همین شرایط تا 25% كاهش یا افزایش دهد كه در هر صورت پیمانكار با توجه به موارد زیر موظف به قبول آن می باشد .

الف : مبلغ افزایش یا كاهش مقادیر كار بر اساس بهای واحد كار مندرج در ماده 4 این قرارداد محاسبه و اضافه و یا كسر می گردد .

ب: مدت قرارداد به نسبت افزایش یا كاهش مقادیر كار نسبتاً اضافه یا كسر خواهد شد .

 

ماده 20- توقف عملیات :

كارفرما می تواند با تشخیص و صلاحدید خود عملیات موضوع قرارداد را موقتاً برای حداكثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در این صورت باید مراتب را كتباً و حداقل                      روز قبل از شروع تعلیق با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانكار ابلاغ نماید . در مدت تعلیق پیمانكار موظف است كلیه كارهای انجام یافته و مصالح پای كار و تاسیسات كارگاه را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت نماید . همچنین پیمانكار موظف است تعداد نفرات و ماشین آلات خود را به حداقل ممكن طبق نظر نماینده كارفرما تقلیل دهد در این صورت ، پیمانكار بابت هزینه حفاظت و حراست كارگاه مبلغی را كه با تراضی طرفین تعیین خواهد شد دریافت می نماید . بدیهی است در صورتی كه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد و طرفین به ادامه قرارداد توافق ننمایند پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده 48 شرایط عمومی مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد .

 

ماده 21- بازرسی های فنی

بازرسان فنی كارفرما می توانند ماشین آلات پیمانكار را در كارگاه مورد آزمایشات فنی قرار دهند و چنانچه بعضی از ماشین ها از لحاظ فنی معیوب تشخیص داده شوند و یا قادر به انجام عملیات موضوع قرارداد نباشد از كار آنها جلوگیری به عمل آورند و پیمانكار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل نماید .

 

ماده 22- فسخ قرارداد

در موارد زیر كارفرما می تواند قرارداد را به طور یك جانبه فسخ و كلیه تضمینات و كسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نماید .

1-21- عدم معرفی سرپرست عملیاتی برای كارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنین رها كردن كارگاه بدون سرپرست عملیاتی و یا تعطیل كردن كارها بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهریه بیش از ده روز

2-21- واگذاری و یا انتقال قرارداد جزئاً یا كلاً به اشخاص دیگر بدون موافقت و اجازه قبلی كارفرما

3-21- عدم توانایی مالی ، فنی یا اجرایی پیمانكار برای ادامه انجام عملیات موضوع قرارداد به تشخیص كارفرما .

4-21- انحلال یا ورشكستگی موسسه پیمانكار

5-21- عدم اجرای هر یك از مواد قرارداد در ظرف مدت تعیین شده در برنامه زمان بندی و یا عدم انجام دستورات كارفرما یا نماینده وی

6-21- در صورتی كه به هر ترتیب پیمانكار مشمول ممنوعیت قانونی گردد .

7-21- در حال متعهد می تواند با                                   روز اعلام قبلی قرارداد را به طور یك جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همین قرارداد خواهد بود .

 

ماده 23- اقدامات پس از فسخ

چنانچه كارفرما به یكی از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نماید ، مراتب را به پیمانكار كتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشریفات قضایی به نفع خود وصول خواهد نمود . و پیمانكار حق هیچ گونه اعتراض و یا مطالبه ای از این بابت نخواهد داشت . سایر اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان خواهد بود .

ضمناً پیمانكار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت وضعیت كاركرد خود را تا تاریخ فسخ ظرف مدت                      روز از تاریخ فسخ تهیه و به كارفرما تسلیم نماید .

 

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 24- جرائم تاخیر

چنانچه به تشخیص كارفرما پیمانكار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد ، تامدت                  روز ، برای هر روز تاخیر معادل (به حروف )                                     ریال (به عدد          ریال ) به پیمانكار جریمه تعلق می گیرد . كه كارفرما مبلغ مذكور را به تشخیص خود از مطالبات و تضمینات یا سایر اموال پیمانكار به نفع خود راساً ضبط و وصول می نماید و پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .

تبصره : در صورتی كه مدت تاخیر بیش از                 روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد می گردد .

 

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهری )

در صورت بروز هر گونه حادثه ای كه خارج از حیطه اقتدار پیمانكار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد بوده و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری باشد ، پیمانكار باید مدارك مثبته خود را بلادرنگ به كارفرما ارائه نماید و در صورتیكه مورد قبول كارفرما واقع شد با توافق یكدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود . در غیر این صورت پیمانكار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد می باشد .

در مورد خسارت ناشی از حوادث قهری طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل می گردد .

 

ماده 26- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا ضمائم و ملحقات آن و یا در اجرای مفاد قرارداد كه طرفین نتوانند از راه توافق به نتیجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به                                     ارجاع می گردد و نظر مرجع مذكور برای طرفین لازم التباع می باشد .

 

ماده 27- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی طرفین قرارداد بدین شرح است :

 

 

 

هرگاه نشانی پیمانكار در مدت قرارداد تغییر كند باید نشانی محل جدید خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و تا وقتیكه نشانی جدید به كارفرما ابلاغ نشده كلیه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقی می گردد .

 

ماده 28- اسناد و مدارك پیمان :

اسناد و مدارك پیمان به شرح زیر می باشد :

1-      پیمان حاضر 

2-       تضمین نامه ها

3-      شرایط عمومی پیمان

4-      مشخصات فنی خصوصی و عمومی

5-      نقشه های كلی و تفصیلی و اجرایی

6-   برنامه تفصیلی اجرایی و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند دیگری كه در مورد كارهای جدید و یا تغییراتی كه در قسمتی از كارها طبق شرایط عمومی پیمان تنظیم و به امضاء طرفین می رسد .

 

ماده 29-

هرگاه بین اسناد و مدارك این پیمان تعارض ، تزاحم یا تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارك پیمان به شرح ذیل حائز اولویت می باشد .

1-      اصلاحیه ها ، الحاقیه ها یا صورت جلسه به ترتیب آخرین تاریخ صدور

2-      نقشه های كلی و تفصیلی اجرایی (پیوست شماره                   قرارداد )

3-      مشخصات فنی خصوصی

4-      مشخصات فنی عمومی

5-      پیمان حاضر

6-      شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 30- فسخ این پیمان در 30 ماده و                    تبصره در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و كلیه فسخ آن اعتبار واحد دارد .

 

 

 

كارفرما                                                                                                       پیمانكار

                                


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

Do you get taller when you stretch?
شنبه 18 شهریور 1396 11:05 ق.ظ
That is really fascinating, You are an overly skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward
to in quest of more of your great post. Additionally, I have shared your website in my social networks
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:39 ق.ظ
Wow! In the end I got a weblog from where I can in fact
take valuable information concerning my study and knowledge.
تبادل لینک هوشمند
جمعه 18 فروردین 1396 07:34 ب.ظ
ُسلام خدمت مدیر وبلاگ
میخواستم از شما دعوت کنم در تبادل لینک ما لینک خودتون رایمان ارسال کنید مرسیc
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر