دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب هفته دوم مهر 1396

امروز:

تدریس حقوق دریاها دوره کارشناسی ارشد

تدریس حقوق دریاها دوره کارشناسی ارشد


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق مدنی 2

تدریس حقوق مدنی 2


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق مدنی 4

تدریس حقوق مدنی 4


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق مدنی 7

تدریس حقوق مدنی   7


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس متون فقه 4

تدریس متون فقه 4


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس مدنی 1 دوره کارناسی ارشد

تدریس مدنی 1 دوره کارناسی ارشد


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس مدنی 2 دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تدریس مدنی 2 دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس مسیولیت مدنی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

تدریس مسیولیت مدنی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس مسیولیت مدنی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،

تدریسی حقوق جزای عمومی

تدریسی حقوق جزای عمومی

www.voicelaw.ir
09124667931
09396941377
فایل صوتی حقوق


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

جلسه اول مدنی 3

جلسه اول مدنی 3

www.voicelaw.ir
09124667931
09396941377
فایل صوتی حقوق


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس قواعد فقه

فایل صوتی تدریس قواعد فقه


www.voicelaw.ir
09124667931
09396941377
فایل صوتی حقوق


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق - تدریس حقوق بین الملل عمومی

فایل صوتی حقوق - تدریس حقوق بین الملل عمومی


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد

تدریس حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق ثبت

تدریس حقوق ثبت


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق جزای عمومی 1

تدریس حقوق جزای عمومی 1


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق جزای عمومی

تدریس حقوق جزای عمومی


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس جزای اختصاصی 3

تدریس جزای اختصاصی   3


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

** تدریس حقوق اساسی 2

تدریس حقوق اساسی 2


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق بین الملل خصوصی

تدریس حقوق بین الملل خصوصی


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس ایین دادرسی مدنی 3

تدریس ایین دادرسی مدنی 3

09124667931

09396941377


نوشته شده در : چهارشنبه 12 مهر 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .